Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΗΡΑΚΛΕΙΟ>Κοινωνία>Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες απόφραξης στις είκοσι έξι Σχολικές Μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες απόφραξης στις είκοσι έξι Σχολικές Μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Dhmos Hrakleiou AttikhsΗ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του  Δήμου Ηρακλείου Αττικής, προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου «Εργασίες απόφραξης στις είκοσι έξι (26) Σχολικές Μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος» σύμφωνα με την υπ’ άριθμ. 31/30-03-2018 απόφαση του Δ.Σ.,  καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο που είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, όπως καταθέσει την οικονομική προσφορά του.Η ανωτέρω εργασία αφορά στις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και απόφραξης εντός των Σχολικών Μονάδων , όταν παρουσιαστεί πρόβλημα και έπειτα από αίτημα των Διευθυντών.

Τα αποφρακτικά μηχανήματα θα πρέπει να διαθέτουν τους κατάλληλους μηχανισμούς, ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν: απόφραξη-καθαρισμό κεντρικών φρεατίων, λεκάνης αποχωρητηρίου, νιπτήρα, νεροχύτη, υδρορροών, οριζόντιας- κάθετης στήλης, αγωγού με ρίζες.

Η ενδεικτική τιμή της δαπάνης έχει προϋπολογιστεί στο ποσό έως 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ .
Οι Εταιρείες θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους αναλυτικά και μόνο ανά τιμή μονάδος για κάθε μια από τις παρακάτω εργασίες λαμβάνοντας υπόψη  ότι το συνολικό ποσό δεν θα υπερβεί αυτό των 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

α) απόφραξη- καθαρισμός κεντρικών φρεατίων
β) απόφραξη λεκάνης αποχωρητηρίου 
γ) απόφραξη νιπτήρα-νεροχύτη
δ) απόφραξη υδρορροών 
ε) απόφραξη οριζόντιας- κάθετης στήλης
στ) απόφραξη αγωγού με ρίζες. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθ. 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να αποστείλετε υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τα κάτωθι:

1) Ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος σας καταδικαστική απόφαση για :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3), ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

2) Ότι είστε φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

3) Ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση ή έχετε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελείτε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχετε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχετε αναστείλει τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες ή εάν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

4) Ότι δεν έχετε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

5) Ότι δεν έχετε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

Η προσφορά υποβάλλεται στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής έως την  Τετάρτη 18-04-2018 και ώρα 14:00 Στ. Καραγιώργη 2, Α Όροφος

Περισσότερα στην κατηγορία ΗΡΑΚΛΕΙΟ > ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης