Είστε εδώ:ΑΡΧΙΚΗ>ΧΑΛΑΝΔΡΙ>Πολιτική>Πρόσληψη 66 ατόμων για τις καλοκαιρινές δράσεις του δήμου Χαλανδρίου

Πρόσληψη 66 ατόμων για τις καλοκαιρινές δράσεις του δήμου Χαλανδρίου

dimos xalandriou amarysia copyΟ δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραμμάτων.
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    

Ο δήμαρχος Χαλανδρίου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 ιε΄ του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/99).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.
5. Την υπ΄ αριθμ. 155/2017   Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί  πρόσληψης προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων « Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2017, στα σχολεία» και
« Αθλητική Κατασκήνωση 2017»
6. Την με αρ. Α.Π. 33224/12515/9.5.2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 325/2014 και  ΦΕΚ 1036/2015).
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού  συνολικά εξήντα  έξι (66) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραμμάτων :
Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2017, στα σχολεία» από 22/6/2017 έως 28/7/2017 και
Β. «Αθλητική κατασκήνωση 2017» από 15/6/17 έως 28/7/2017.

Συγκεκριμένα :

Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2017, στα σχολεία»
 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 ΠΕ Καθηγητές/τριες  Φυσικής Αγωγής (Γυμναστές/τριες) Δώδεκα (12) άτομα έως δύο μήνες
2         ΠΕ Εικαστικοί     Δέκα (10) άτομα έως δύο μήνες
3        ΠΕ Θεατρικών Σπουδών ή εν ελλείψει ΔΕ Θεατρικών Σπουδών Οκτώ (8) άτομα έως δύο μήνες
4 ΠΕ Νοσηλευτών/τριών ή εν ελλείψει ΤΕ Νοσηλευτών/τριών Έξι (6) άτομα έως δύο μήνες
5 ΠΕ Νηπιαγωγών Έξι (6) άτομα έως δύο μήνες
6 ΠΕ Καθηγητές/τριές Μουσικής ή εν ελλείψει ΤΕ Καθηγητές/τριές Μουσικής (απόφοιτοι Ωδείων) ΄Εξι (6) άτομα έως δύο μήνεςΒ. «Αθλητική κατασκήνωση 2017»
 

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 ΠΕ Καθηγητές/τριες Φυσικής αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας Δέκα (10) άτομα έως δύο μήνες
2 ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής αγωγής – ειδικότητα Ρυθμική Γυμναστική Ένα (1) άτομο έως δύο μήνες
3 ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής- ειδικότητα αντισφαίριση (τένις) Ένα (1) άτομο έως δύο μήνες
4 ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής – ειδικότητα ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί Ένα (1) άτομο έως δύο μήνες
5 ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής – ειδικότητα ενόργανη γυμναστική ΄Ένα (1) άτομο έως δύο μήνες
6 ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής- ανεξαρτήτου ειδικότητας με γνώσεις Πολεμικών Τεχνών Ένα (1) άτομο έως δύο μήνες
7 ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής – ανεξαρτήτου ειδικότητας με γνώσεις μοντέρνων χορών ή εν ελλείψει ειδικότητα παραδοσιακών χορών Ένα (1) άτομο έως δύο μήνες
8 ΠΕ Νοσηλευτών/τριών ή εν ελλείψει ΤΕ Νοσηλευτών/τριών  ή εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών/τριών Ένα (1) άτομο έως δύο μήνες
9 ΠΕ Καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής –ειδικότητα κολύμβηση Ένα (1) άτομο έως δύο μήνες


ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις  βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση
ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Β) Τίτλο σπουδών και ειδικότητας
Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07
Γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου
Ε) Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικής εμπειρίας ή εργασίας σε συναφή κέντρα ή σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο /Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών  του Δήμου  Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την  στο Τμήμα Διαχ/σης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, (πληρ.: Ε. Κορομάντζου, τηλ. 2132023862,865,870).

Η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει δέκα (10) ημέρες, από την επόμενη της δημοσίευσης της περίληψης ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο.         

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Περισσότερα στην κατηγορία ΧΑΛΑΝΔΡΙ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε επίσης

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Πληροφορίες

ΑΜΑΡΥΣΙΑ Επικοινωνία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Διεύθυνση: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27,Μαρούσι
ΤΚ: 151 24
E-mail: info@amarysia.gr

Τηλέφωνο: 210 8066507, 210 8066485
Fax: 210 8052013

Χάρτης